Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

FABRICATION

Hydroelectric power plant

Cement equipment

Body Guarding Housing

Steelplant equipment

Customer

(+84)  024  35587953 Sales@hameco.com.vn Fabricating OEM manufacturer in Vietnam - Hameco