Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

Big sized machining

MORE
Big sized machining

MATERIAL: ALLOY CAST IRON

Big sized machining

MATERIAL: ALLOY CAST IRON

Big sized machining

MATERIAL: ALLOY STEEL

Big sized machining

MATERIAL: FC-250

Big sized machining

MATERIAL: ALLOY CAST IRON

Big sized machining

MATERIAL: STEEL C45