Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

Big sized machining

Shaft and flange

Material: 14878 (inox)

Weight:  9743Kg

Steps: Machining+ Assembly

Sales@hameco.com.vn Shaft and flange
icon phone Call me now!