Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam
preloader

Valve body

WEIGHT: 70 KG

MATERIAL: STEEL C45

Overview

Features

Guidance

CUSTOMER

024 35587953 Sales@hameco.com.vn Valve body