Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí Việt Nam
Starts: Tues, 09/24/19 at 07:30
Ends: Tues, 09/24/19 11:59 p.m

Hà Nội, Việt Nam

Steel casting

Roller of steel laminating equipment

Material: EN-GIS-400-15

Weight: 170 Kg

Steps: Casting + Machining

Sales@hameco.com.vn Roller of steel laminating equipment
icon phone Call me now!