The Company's Management System is certified with ISO 9001:2008

06/22/19

Marking number 57th among the earliest companies in Vietnam who was certified with ISO 9001 in 1995, after 20 years of application with many times of upgrading in 2004, 2007, in March 2015, HAMECO was re-certified with the latest version of ISO 9001:2008.

The Auditors from Vietnam Certification Center (QUACERT) made audition and sent The stage 2 Certification Audit Report to the Company on March 14th, 2015. After receiving The Company's evidences of corrective actions taken, on March 18th, QUACERT decided to grant certification 9001:2008 for HAMECO.

Bài viết liên quan

国际贸易术语解释通则2020 - 核心变化09/29/20

在2019年末和2020年初期间,国内外网站上的许多文章和论坛都提到了“ Incoterm 2020”一词。 根据进出口行业的不同阶段来更新国际贸易术语解释通则是必然的。 然而,国际贸易术语解释通则2020将会发生多大变化并具有什么特别显着的?。

SỰ KIỆN KẾT NỐI NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ TẠO 2020 – CƠ HỘI PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ TẠO VIỆT NAM07/27/20

Với tình trạng kinh tế toàn cầu đang chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Sự kiện “Kết nối ngành Công nghiệp chế tạo 2020” ngày 23/07/2020 do Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức đã trở thành một trong những sự kiện nổi bật quan tâm đến ngành công nghiệp chế tạo của Việt Nam trong giai đoạn này, đây cũng được xem là nền tảng giúp tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp đầu chuỗi đang tìm nguồn cung ứng tại Việt Nam và các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

SỰ KIỆN KẾT NỐI NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ TẠO 2020 – CƠ HỘI PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ TẠO VIỆT NAM07/27/20

Với tình trạng kinh tế toàn cầu đang chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Sự kiện “Kết nối ngành Công nghiệp chế tạo 2020” ngày 23/07/2020 do Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức đã trở thành một trong những sự kiện nổi bật quan tâm đến ngành công nghiệp chế tạo của Việt Nam trong giai đoạn này, đây cũng được xem là nền tảng giúp tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp đầu chuỗi đang tìm nguồn cung ứng tại Việt Nam và các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

Sales@hameco.com.vn The Company's Management System is certified with ISO 9001:2008
icon phone Call me now!