Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

MR. ĐỖ HOÀI NAM
MR. ĐỖ HOÀI NAM

CHỦ TỊCH CÔNG TY 

MR. NGUYỄN NGỌC HÙNG
MR. NGUYỄN NGỌC HÙNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

MR. NGUYỄN NGỌC LINH
MR. NGUYỄN NGỌC LINH

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Sales@hameco.com.vn Sơ đồ tổ chức
icon phone Call me now!