preloader

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

MR. NGUYỄN QUỐC TOẢN
MR. NGUYỄN QUỐC TOẢN

CHỦ TỊCH

MR PHAN PHẠM HÀ
MR PHAN PHẠM HÀ

TỔNG GIÁM ĐỐC

MR. NGUYỄN NGỌC HÙNG
MR. NGUYỄN NGỌC HÙNG

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

Kinh doanh & Đầu tư

MR. TRỊNH MINH THẠNH
MR. TRỊNH MINH THẠNH

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phụ trách SẢN XUẤT

MR. ĐỖ HOÀI NAM
MR. ĐỖ HOÀI NAM

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

KỸ THUẬT & ISO

MS. NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG
MS. NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG

024 35587953 Sales@hameco.com.vn Sơ đồ tổ chức