Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

MR PHAN PHẠM HÀ
MR PHAN PHẠM HÀ

TỔNG GIÁM ĐỐC

MR. NGUYỄN NGỌC HÙNG
MR. NGUYỄN NGỌC HÙNG

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

Kinh doanh & Đầu tư

MR. ĐỖ HOÀI NAM
MR. ĐỖ HOÀI NAM

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

KỸ THUẬT & ISO

MS. NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG
MS. NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Sales@hameco.com.vn Sơ đồ tổ chức
icon phone Call me now!