Đúc thép

Đúc bánh xe cầu trục

Khối lượng: 25.5 kg

Nguyên công thực hiện: Đúc+Gia công thô+ Gia công tinh+ Phun bi+ Tôi bề mặt+ Ủ khử ứng suất

 

KHÁCH HÀNG

Sales@hameco.com.vn Đúc bánh xe cầu trục
icon phone Call me now!