Đúc gang xám

Cút thân bơm

Vật liệu: Gang xám FC 200

khối lượng: 165kg

Nguyên công thực hiện: Đúc + Phun bi

KHÁCH HÀNG

Sales@hameco.com.vn Cút thân bơm
icon phone Call me now!