bg banner

Ban lãnh đạo

1. Chủ tịch Công ty.

2. Tổng giám đốc.
3. Bộ máy giúp việc :
- 03 Phó Tổng giám đốc.
- 15 đơn vị trực thuộc, trong đó có 5 Xí nghiệp sản xuất, 8 phòng ban và 2 trường .

Lượt truy cập: web counter web counter widget

Thư viện ảnh

Thư viện video

Đăng nhập