bg banner

Ban lãnh đạo

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Tổng giám đốc.
3. Bộ máy giúp việc: 
- 03 Phó Tổng giám đốc.
- 17 đơn vị trực thuộc, trong đó có 4 Xí nghiệp sản xuất, 11 phòng ban và 2 trường.

Lượt truy cập: web counter web counter widget

Thư viện ảnh

Thư viện video

Đăng nhập